இனிமையான விஷம்

Here is something I scribbled some time back! 🙂

உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால்
என் உதிரத்தில் இனிமை கலக்குதடி
காதலி துயருர இனிமை காணும் காதலன்
மனிதனல்ல மிருகம் என்பார் யாவரும்
அவர்களுக்கு எப்படி தெரியும்
என் இனிமை என் விஷமென்று?

3 Comments on "இனிமையான விஷம்"


  1. Hi,

    Hmm., I really can’t tell anything. But the last couple of lines I follow, it the first that I am completely unaware of.

    PS: I don’t want to bring disrepute to Tamil with my poor Tamil typing.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *